FANC

Begin 2008 heeft het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle een regularisatiecampagne opgestart voor dierenartsen die voor het gebruik van röntgen-apparatuur voor diagnostische doeleinden niet voldoen aan de regelgeving m.b.t. de bescherming tegen ioniserende straling die binnen hun beroepsdomein van kracht is. Deze campagne heeft als doel het verhogen van het stralingsbeschermingsniveau bij de dierenartsen.

In het kader van deze campagne wordt nagegaan of aan de volgende verplichtingen voldaan wordt:

  • De inrichting moet over een oprichtings- en exploitatievergunning beschikken, opgesteld op het adres waar de praktijk wordt uitgeoefend (vergunning van ingedeelde inrichting);
  • Dierenartsen moeten over een individuele gebruikersvergunning beschikken, welke impliceert dat een verplichte opleiding in stralingsbescherming gevolgd werd voor het gebruik van röntgenapparatuur.
  • De röntgenapparatuur dient te voldoen aan deminimale criteriadie door het Agentschap in samenwerking met de erkende instellingen zijn opgesteld;
  • En eenverplichte fysische controle dient minstens eenmaal per jaar te worden uitgevoerd door een erkende controle-instelling

Deze verplichtingen gelden onverminderd andere reglementaire bepalingen die van toepassing zijn voor de uitoefening van het beroep van dierenarts.

In de eerste fase van de campagne die door het Agentschap gevoerd wordt, werden alle dierenartsen die de dierengeneeskunde beoefenen in België, aangeschreven. De bedoeling van deze mailing was om aan de dierenartsen via een “verklaring” te vragen of ze al dan niet gebruik maken van röntgenapparatuur.

In de eerste fase van de campagne die door het Agentschap gevoerd wordt, werden alle dierenartsen die de dierengeneeskunde beoefenen in België, aangeschreven. De bedoeling van deze mailing was om aan de dierenartsen via een “verklaring” te vragen of ze al dan niet gebruik maken van röntgenapparatuur.

In de volgende fase van de campagne worden de dierenartsen die gebruiker zijn van röntgenapparatuur gevraagd de nodige stappen te ondernemen om de hierboven aangehaalde verplichtingen na te komen.

Het Agentschap rekent op de actieve medewerking van de gecontacteerde dierenartsen om hen de mogelijkheid te geven hun situatie op het gebied van de periodieke controle van hun praktijk en hun röntgenapparatuur, hun exploitatievergunning en opleidingsmodaliteiten snel en doeltreffend te regulariseren. Dank zij deze medewerking zullen de maatregelen op het gebied van de stralingsbescherming voor de dierenartsen, en dit binnen een professioneel kader, zo goed als mogelijk gewaarborgd kunnen worden.

Voor meer informatie over de campagne, gelieve u contact op te nemen met:

Mevrouw Rita LATOUR (Inrichtingen) : Tel.: +32 2 289 20 40 , Fax +32 2 289 21 72,

E-mail: rita.latour@fanc.fgov.be

Mevrouw Marie-Claire MEERKENS (Gebruikers) : Tel.: +32 2 289 20 70 , Fax +32 2 289 21 72,

Email: marie-claire.meerkens@fanc.fgov.be

De dierenartsen die hun beroepsactiviteit willen stopzetten en/of die niet langer röntgenapparatuur gebruiken, moeten dit aan het FANC melden. Dit kan met volgend document: “Stopzetting activiteiten”.

Opleiding voor het gebruik van ioniserende straling

Bij het versturen van de eerste mailing werd tegelijkertijd van de gelegenheid gebruik gemaakt om te melden dat voor het gebruik röntgenstralen voor diagnostische doeleinden in de dierengeneeskunde, een dierenarts overeenkomstig art 53.3.7 van het ARBIS een opleiding van universitair niveau dient genoten te hebben welke minstens 40 uur omvat, waarvan 20% praktijk, en hierover met succes een kenniscontrole dient te hebben ondergaan.

Voor een dierenarts die niet aan deze bepaling uit het ARBIS voldoet, werden in het kader van de regularisatiecampagne verschillende opleidingsessies georganiseerd in samenwerking met de universiteiten UGent en ULg. Deze opleiding is verplicht voor alle dierenartsen die gebruik willen maken van röntgenapparatuur voor diagnostisch gebruik en die afgestudeerd zijn aan de Universiteit Gent vóór 1977 of afgestudeerd zijn aan de Universiteit van Luik vóór 2006. Bovendien diende deze opleiding gevolg te worden vóór 1 juni 2009. Hierbij bestaat geen onderscheid of men gebruik maakt van röntgenapparatuur behorende aan de dierenarts zelf, een vennootschap of derden.

Dierenartsen die afgestudeerd zijn aan de Universiteit Gent vanaf 1977 of aan de Universiteit van Luik vanaf 2006, worden verondersteld aan deze opleidingsvereiste te hebben voldaan gezien de universiteiten de opleiding waarvan sprake in de basisopleiding opgenomen hebben vanaf deze data.

Het FANC wenst in de regularisatiecampagne in de dierenartspraktijk de opleidingsvereisten te verifiëren van de gebruikers van röntgenapparatuur. Het formulier Aanvraag van een individuele vergunning  geeft op praktische wijze de stappen aan die moeten worden gevolgd om deze te verkrijgen. Om een vergunning te bekomen dient men een aanvraag in te dienen bij het

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Departement Gezondheid & Leefmilieu
Dienst Bescherming van de Gezondheid
Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel

Minimumcriteria

In samenwerking met de erkende instellingen voor fysische controle werden volgens art. 51.6.3 tweede lid van het ARBIS een aantal minimale criteria voor röntgenapparatuur voor diagnostisch gebruik in de dierengeneeskunde opgesteld, gebaseerd op de IEC-norm 60601-1-3c (Ed. 2). Deze criteria werden op 29 juli 2009 gepubliceerd in het Besluit houdende de minimumcriteria waaraan röntgenapparatuur voor diagnostisch gebruik in de diergeneeskunde dient te voldoen.

De controle van de röntgenapparatuur a.d.h.v. de minimumcriteria is van toepassing op de kwaliteit van het toestel zelf. Deze controle is vergelijkbaar met de conformiteitscontrole van röntgenapparatuur in de menselijke geneeskunde door een erkend deskundige in de medische stralingsfysica.  Hoewel deze conformiteitscontrole in de humane geneeskunde vooral gericht is op de bescherming van de patiënt door het opleggen van kwaliteitseisen aan het toestel, is deze in de diergeneeskunde niet ter bescherming van het dier ("patiënt"), maar vooral ter bescherming van de gebruiker en eventueel de persoon die assisteert (publiek) op te vatten.

Dezeminimale criteria moeten voor de eerste ingebruikname en vervolgens driejaarlijks of jaarlijks voor respectievelijk vaste röntgenapparatuur en mobiele röntgenapparatuur gecontroleerd worden. In de praktijk zal deze extra controle op hetzelfde moment gebeuren als de verplichte jaarlijkse fysische controle van de inrichting (zie verder).

Onder mobiele toestellen worden toestellen verstaan die ook buiten de vergunde inrichting gebruikt worden. Vaste toestellen zijn deze toestellen die enkel binnen een inrichting op een vast exploitatieadres gebruikt worden, hierin inbegrepen de toestellen die binnen deze inrichting verplaatsbaar zijn. Concreet kan men dus stellen dat vanaf het moment dat een toestel ook buiten de inrichting wordt aangewend, het beschouwd wordt als een mobiel toestel.

Deerkende deskundige in de fysische controle maakt tijdens de controle gebruik van een gestandaardiseerd formulier, waarvan een kopie na de eerste controle van de röntgenapparatuur door de dierenarts dient opgestuurd te worden samen met de aanvraag voor een oprichtings- en exploitatievergunning voor een inrichting. Wanneer een dierenarts al gecontroleerd wordt door een erkende instelling, dient deze extra controle bij de eerstvolgende fysische controle van de inrichting te gebeuren. Indien de dierenarts zijn aanvraag tot een oprichtings- en exploitatievergunning al heeft ingediend bij het FANC vóórdat de controle van de minimumcriteria van zijn toestel heeft plaatsgevonden, zal zijn aanvraag in behandeling genomen worden en zal deze controle plaatsvinden bij de eerstvolgende fysische controle.

Vergunning van de inrichting

Informatiedossier Vergunnings- en opleveringsproces: dierenarts

Fysische controle

Overeenkomstig de bepalingen vanart. 23 van het ARBIS, is de exploitant van de inrichting verplicht een fysische controle te organiseren om te waken over de naleving van de reglementaire bepalingen op het gebied van de veiligheid en van de gezondheid van de arbeid, de veiligheid en de salubriteit van de buurt.

De fysische controle heeft als doel de bescherming van het personeel en het publiek, en is voornamelijk gericht op de stralingsbescherming in de inrichting als geheel: controle van de dosistempi in het lokaal en aanpalende lokalen, rekening houdend met de bestemming van deze aanpalende lokalen, bepaling van wie als beroepshalve blootgesteld moet worden beschouwd, dosimetrie van het personeel, aanbevelingen i.v.m. het dragen van loodschort, opmeten van lekstraling van het toestel...

De fysische controle dient tenminste éénmaal per jaar georganiseerd te worden en wordt uitgevoerd doordeskundigen bevoegd in de fysische controle die erkend zijn door het Agentschap.

Om deze taak te kunnen uitvoeren, kan de dierenarts een beroep doen op een erkende instelling (AIB Vinçotte Controlatom of Techni-Test).

De fysische controle omvat in het bijzonder:

  • de afbakening en de signalisatie van de gecontroleerde zones;
  • de uitvoering van de vereiste maatregelen om de stralingsbescherming van de bevolking en van de werknemers te garanderen (bijvoorbeeld lekstraling); 
  • het onderzoek en de controle van de bestaande beschermingsinrichtingen en -middelen; het desgevallend voorstellen van aanvullende beschermingsmiddelen en aangepaste werkprocedures die dienst nodig acht; hierbij wordt rekening gehouden met het optimaliseringsprincipe; 
  • het desgevallend, in overleg met de erkende geneesheer belast met het medisch toezicht op de werknemers, bepalen van de individuele doses; 
  • ...

Aanbevelingen voor het goed gebruik van röntgenstraling in de diergeneeskunde

De brochure ‘Handleiding voor het veilig gebruik van röntgenstraling voor diergeneeskundige diagnose'  werd uitgewerkt in samenwerking met de betrokken partijen in de diergeneeskunde om de gebruikers van röntgentoestellen voor diergeneeskundige doeleinden vertrouwd te maken met de reglementaire bepalingen, en is gebaseerd op het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 (ARBIS). Men vindt er eveneens aanbevelingen over goede praktijkvoering in de stralingsbescherming in terug.

 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant