Persbericht naar aanleiding van antibiotic awareness week

Doorgedreven registratie en monitoring van antibiotica binnen Belpork werpt zijn vruchten af: reductie van het verbruik ingezet

Al sinds 2014 levert Belpork een belangrijke bijdrage aan de reductiedoelstellingen voor veterinair antibioticagebruik in België via het project AB Register. Daarnaast worden er ook vanuit de Certus-lastenboekwerking extra inspanningen geleverd met als gevolg dat een neerwaartse evolutie in het antibioticagebruik op de Certus bedrijven ingezet is. Ook in 2016 zette Belpork het werk voort. Verschillende initiatieven vanuit sector en overheid werden ondersteund en ook op niveau van de eigen projecten werden bijkomende maatregelen getroffen.

Resultaten 2014-2015
De analyse van het antibioticagebruik van de Certus-bedrijven die tijdens de eerste twee jaar continu
aan AB Register deelnamen toont in alle diercategorieën een duidelijke daling van het gebruik tussen
2014 en 2015. In beide jaren was het gebruik het hoogst bij (gespeende) biggen. Er blijken vooral
producten met een oranje AMCRA-kleurcode gebruikt te worden, met breedspectrum penicillines en
tetracyclines samen goed voor ongeveer de helft van alle behandeldagen op Certus-bedrijven. De rode
producten, die kritisch meest belangrijk zijn, maken ongeveer 7% van alle behandeldagen uit. Daarvan
situeert het gebruik zich vooral bij de kraambiggen. Antibiotica worden voornamelijk ingezet voor
ademhalingsproblemen en algemene stoornissen. Het merendeel van de toedieningen gebeurt via
orale weg, met een substantieel aandeel van met antibiotica gemedicineerde voormengsels.

Extra maatregelen voor grootgebruikers van antibiotica binnen Certus
Bij de lancering van het nieuwe lastenboek van Certus op 01/01/2016 zijn er enkele extra normen
opgenomen die bijdragen tot een meer verantwoord en verminderd antibiotica gebruik. Zo worden
grootgebruikers verplicht om in overleg met hun bedrijfsbegeleidende dierenarts de oorzakelijke
knelpunten op hun bedrijf te identificeren en gepaste actiepunten op te stellen.
Daarnaast wordt ook het onverantwoord gebruik van antimicrobiële middelen met de kleurcode rood
in de formularia van AMCRA vermeden. Een duidelijke onderbouwing met diagnostisch onderzoek en
een antibiotica-gevoeligheidstest zijn namelijk verplicht om het gebruik van deze middelen te
verantwoorden.

Uitbreiding van AB Register naar pluimvee
Belpork kreeg in 2016 de vraag of het AB Register ook kon opengesteld worden voor pluimveehouders.
Hiervoor werd een samenwerking tussen Belpork en Belplume gestart en de doelstelling wordt
nagestreefd om het project voor pluimvee in 2017 te lanceren via de kwaliteitswerking Belplume.

Samenwerking tussen Belpork en overheid
Op 30 juni 2016 hebben Minister van Landbouw, Willy Borsus, en Minister van Volksgezondheid,
Maggie De Block, het ‘Convenant tussen de Federale Overheid en alle betrokken sectorpartners
betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector’ ondertekend. Ook
Belpork heeft dit convenant mee ondertekend. Belpork heeft zich hierbij geëngageerd om o.a. de
ontwikkeling van AB Register voort te zetten, via de lastenboekwerking verdere maatregelen te nemen
naar grootgebruikers en een zo efficiënt mogelijke data-uitwisseling te realiseren naar Sanitel-Med,
het nationaal datacollectiesysteem dat in 2016 door de overheid werd ontwikkeld.
Voor alle Belgische veehouders van varkens, braadkippen, leghennen en vleeskalveren heeft de
overheid een wettelijke registratieplicht ingepland. Belpork voorziet een automatische
gegevensoverdracht tussen AB Register en Sanitel-Med mits akkoord van de betrokkenen. Wie met AB
Register werkt, zal dus geen bijkomende inspanningen moeten leveren om aan de wetgeving te
voldoen.

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant