Brucelloseonderzoek vanaf 27 juni 2012 verplicht voor runderen van meer dan 18 maand oud bij aankoop en voor prijskamp/tentoostelling

In de afgelopen drie maanden werden in België meerdere uitbraken van brucellose vastgesteld. Het is daarom absoluut en dringend noodzakelijk om de bewaking voor die ziekte, tijdelijk, op het hele grondgebied op te drijven om zo besmetting van andere bedrijven te beperken en de status “officieel brucellosevrij” van België te behouden.

Er werd in overleg met alle betrokken partijen besloten om tijdelijk op het hele grondgebied het onderzoek voor runderbrucellose bij de aankoop van runderen van meer dan 18 maanden oud en voor deelname aan prijskampen of tentoonstellingen van dergelijke dieren, verplicht te stellen.

Sinds begin mei heeft het Voedselagentschap alle veehouders aangeraden om bij aankoop een brucelloseonderzoek te laten uitvoeren. De kosten van de analyses zullen betaald worden door het FAVV, zoals reeds het geval is.

De rechtsgrondslag hiervoor zal op 27 juni 2012 in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd (ministerieel besluit van 22 juni 2012 houdende tijdelijke maatregelen voor het opsporen van runderbrucellose).

                                                    

Deze tijdelijke (tot eind 2012) verplichtingen hebben als doel elke nieuwen uitbraak of elke nieuwe verspreiding van brucellose snel op te sporen en ervoor te zorgen dat de handel en de prijskampen normaal kunnen verlopen.

Concreet:

  • Bij aankoop van een rund ouder dan 18 maanden moet de veehouder zijn bedrijfsdierenarts binnen 48 uur ontbieden om het dier te laten onderzoeken en een bloedmonster te laten nemen met het oog op een diagnose voor brucellose.
    De opgeroepen dierenarts moet binnen drie dagen het rund klinisch onderzoeken en de vereiste monsters nemen. Hij stuurt de monsters naar het laboratorium en stelt de verantwoordelijke in kennis van de resultaten zodra hij die heeft ontvangen.
    Het rund moet in afzondering blijven tot de resultaten zijn verkregen en mag alleen in het beslag worden binnengebracht als die resultaten gunstig zijn.

PS: de voorschriften met betrekking tot de invoer van runderen uit een derde land of via het intracommunautaire handelsverkeer voor runderen die geboren zijn in of afkomstig uit een lidstaat die niet officieel brucellosevrij is, zijn niet veranderd (verplicht brucelloseonderzoek voor runderen ouder dan 12 maanden).

  • Bij deelname aan een prijskamp of tentoonstelling van een rund ouder dan 18 maanden moet de verantwoordelijke in de loop van de 5 weken die aan de prijskamp voorafgaan, een bloedname met het oog op een brucellosediagnose hebben laten uitvoeren door de bedrijfsdierenarts en voor dat rund een gunstig resultaat hebben verkregen. Omdat bijkomende onderzoeken noodzakelijk zouden kunnen zijn voordat dat resultaat wordt verkregen, is het belangrijk dat men erop toeziet dat de bloedname zo vroeg mogelijk voor de prijskamp plaatsvindt.

 

Er werd tegelijk ook beslist om geregeld analyses uit te voeren op de tankmelk van alle melkveebedrijven.

 

Het is belangrijk er op te wijzen dat de voornaamste bewakingsmaatregel voor brucellose bij runderen  de verplicht melding en het verplichte onderzoek zijn van elke verwerping (doodgeboorte of vroeggeboorte van een dood kalf). Dit programma wordt eveneens door het FAVV gefinancierd.
 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant