Onafhankelijke opheldering gevraagd

We gaan even terug in de tijd, naar VDV-Magazine nr. 204 van febr. 2015 en nr. 207 van mei 2015 waar we berichtten over een Persbericht van de Federatie Vrije Beroepen en de enquête ‘Uw Orde nog aan de orde?’. Enkele extracten daaruit: “Ordes en Instituten hebben wel degelijk zin, maar we moeten hun werking herbekijken. Meer transparantie, meer uniformiteit en een modernisering.” “Ook voor de beroepsbeoefenaars loopt de relatie met de Orde niet over rozen, zo blijkt uit de enquête. De helft van de vrije beroepen is niet tevreden over de werking van zijn Orde of Instituut. Een kwart kent de werking van de tuchtprocedure niet”.

 

De Federatie Vrije Beroepen heeft het dan verder over het uitwerken van een model-tuchtprocedure die Ordes en Instituten als leidraad kunnen gebruiken. Het is niet slecht dit in een volgend VDV-Magazine eens van onder het stof te halen en een update te brengen. En inderdaad, ook even afstand te nemen en het ganse concept van een Orde eens onder de loep te nemen. We maken er werk van.

 

Hier en nu blijven we even stilstaan bij dat statistiekje dat zei dat de helft van de vrije beroepers niet tevreden was over de werking van de Orde. Dat was meer dan 3 jaar geleden en gold voor alle vrije beroepers. Moesten we dezelfde vraag vandaag stellen aan enkel de dierenartsen dan zou die tevredenheid (als er al iets van overschiet) zeer zeker een pak lager liggen, daar bestaat geen enkele twijfel over. De dierenarts haakt af. In onze Column van mei 2015 schreven we: ‘Volgens ons is communicatie naar de basis toe dan ook het belangrijkste topic waar de Orde werk van moet maken.’ Meer dan ooit stellen we vast dat die stelling vandaag de dag nog actueler en prangender is dan toen!

 

Op 8 februari kregen dierenartsen de aanvraag tot betaling van het lidmaatschap van de NGROD. We vernamen dat niet alle collega’s die e-mail ontvingen. Er blijkt verwarring te zijn. Hun aanvraag tot betaling komt sowieso niet meer per post. Dus ofwel moet je kijken in de inbox van je voornaam.naam@dierenartsen.be adres ofwel in de inbox van een e-mailadres naar keuze dat je dan moest aangepast hebben in je persoonlijke dierenartsenfiche op de website van de Orde. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat velen het bericht over het hoofd zullen zien. Bovendien is het zo dat men het recht heeft om facturen op papier en per post te eisen. Als je dat duidelijk maakt aan je leverancier (in dit geval de NGROD) moet je dus niks betalen zolang je geen factuur per post gekregen hebt.

 

Dat brengt ons terug naar heldere communicatie naar de basis toe. De e-mail met vraag tot betaling van het lidgeld, of toch de eerste 2 alinea’s daarvan, is wat dat betreft alvast een gemiste kans.

‘Binnen de NGROD loopt niet alles op wieltjes’, het rommelt. Dat is een understatement.

Communicatie met de NGROD verloopt ontzettend stroef, het personeelsverloop is nooit zo groot geweest en de sfeer op het secretariaat bereikt het vriespunt. Verder doen er allerlei geruchten de ronde die wij als beroepsvereniging niet wensen te verspreiden zonder een ‘fact-check’ gedaan te hebben. Daar wringt nu net het schoentje, dat lukt ons niet wegens geen informatie. En dat is absurd. Daarom deze noodzakelijke oproep voor duidelijkheid. Waar elke dierenarts nu bovenal recht op heeft is een objectief relaas van de feiten, van wat er nu precies gebeurd is. VDV heeft die informatie niet en de NGROD zelf houdt zich op de vlakte of kleurt haar berichtgeving.      Er is bv. sprake van een arrest van de Raad van State (RvS) zonder dat daar enige uitleg over de aard van het conflict bij gegeven wordt. Heel wat dierenartsen weten misschien zelfs niet eens dat er een procedure bij de RvS loopt (liep) en waarover. Wat wij weten: het betreft een beslissing van de Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen dd. 3 mei 2017 waarbij Ann Janssens en Raf Bombeek tijdelijk op non actief werden gesteld in hun hoedanigheid van resp. voorzitter en secretaris van de NGROD. Het arrest van de RvS dd. 14 dec 2017 maakt die schorsing ongedaan omwille van een incorrect gevolgde procedure maar doet dus geen uitspraak over de grond van de zaak. De RvS stelt zelfs uitdrukkelijk dat het hen niet toekomt om zich uit te spreken over hun mogelijke tekortkomingen of eventuele laakbare gedragingen. Maar wat is de grond van de zaak, wat zijn die mogelijke tekortkomingen of eventuele laakbare gedragingen dan wel? Mogen we dat weten a.u.b.? De dierenarts weet niet meer wat of wie te geloven en haakt af.

Daarom vragen wij met aandrang aan de NGROD dat een niet-betrokken persoon, bij voorkeur een jurist, een objectief verslag opmaakt van wat er gebeurd is, van a tot z. Een onafhankelijk relaas van de feiten is immers broodnodig. Laat een niet-betrokken jurist op een professionele wijze de ware toedracht van die schorsing, het arrest van de raad van state en alles wat er rondhangt, verduidelijken en liefst zo snel mogelijk!

 

Enkele collega’s hebben de laatste weken een gelijkaardige oproep gedaan. Er zijn initiatieven die een stap verder gaan en oproepen om het lidgeld van de NGROD nog niet te betalen. VDV is de zelfde mening toegedaan: wij roepen je op te wachten met je NGROD lidgeld te betalen tot die eenduidige onafhankelijke communicatie over het gebeurde is verspreid. Pas dan, op basis van objectieve feiten en een volledig verhaal, kan elke dierenarts zelf een gefundeerd oordeel vellen. Dat er fouten werden gemaakt hoeft geen betoog. Het is echter belangrijk om uit die fouten lessen te trekken, om het vertrouwen van de dierenarts te herwinnen, om de geloofwaardigheid van de Orde te herstellen. Pas dan blijven die ‘transparantie, goed bestuur, vertrouwen en efficiënte dienstverlening’  geen loze woorden en dat is waar iedereen intussen naar snakt en ook recht op heeft. Als beroepsvereniging hebben we de handen vol om vele balletjes in de lucht te houden. Het zou onze mensen alvast helpen te weten dat er een Orde is die zijn adviserende rol in wetgeving over dossiers als CatID,  gratis blauwtongvaccinatie, de nieuwe tuberculinatiewetgeving en de antibiotica wetgeving, om er maar enkele te noemen, grondig ter harte neemt. Interne discussies dienen daaraan altijd ondergeschikt te zijn. Lang geleden dat we dat nog merkten.

 

VDV bestuur

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant