Reiniging en ontsmetting van stallen

Beste collega’s,
Hierna vindt u een mededeling gericht aan de veehouders waarvan wij u op de hoogte willen
brengen. Wij stellen u ook voor om ze door te sturen naar uw klanten, in het bijzonder naar
de pluimveehouders die werken met dienstverlenende bedrijven voor de behandeling van hun
stallen.


MEDEDELING aan de veehouders
Reiniging en ontsmetting van stallen: Vergewis u ervan dat de gebruikte producten toegelaten zijn in België!

Naar aanleiding van het fipronil-incident van vorig jaar en van het beroep dat nog vaak wordt gedaan
door veehouders op Belgische of buitenlandse dienstverleners om hun stallen te reinigen en te
ontsmetten, herinnert het FAVV de veehouders eraan dat ze zich ervan moeten vergewissen dat de
producten (biociden) die in hun stallen worden gebruikt, in overeenstemming zijn met de geldende
wetgeving.

Enkel de biociden die een toelating hebben verkregen om in België in de handel gebracht te
worden, mogen op het Belgische grondgebied worden gebruikt (de producten toegelaten in een
andere lidstaat mogen dus niet in België worden gebruikt indien ze hier niet toegelaten zijn).
Dat laatste punt is bijzonder belangrijk indien u een beroep doet op een dienstverlener die
gevestigd is of gewoonlijk werkt in een andere lidstaat, aangezien die gebruik zou kunnen maken van
producten die zijn toegelaten in dat land en niet in België. U zou dan worden beschouwd als in
overtreding, met alle gevolgen die daaruit zouden kunnen voorvloeien.

Laat u ook niet verleiden door een wondermiddel dat alleen gekend is door enkele ingewijden. In het
beste geval loopt u het risico te betalen voor een placebo (geen actief bestanddeel). In het slechtste
geval loopt u het risico om uw dieren en de producten ervan afkomstig te (laten) besmetten door
een stof waarvan het gebruik bij voedselproducerende dieren strikt verboden is, met alle risico’s die
u de volksgezondheid zou kunnen doen lopen en ook met de gekende gevolgen.

Let er dus op dat u nagaat of er een toelating is voor het in de handel brengen in België van de
biociden die in uw bedrijf zullen worden gebruikt, door de website van de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu te raadplegen: https://www.health.belgium.be/nl/lijstvan-toegelaten-biociden-en-jaarverslag.

Indien u vragen of twijfels hebt, één contactpunt: info.biocides@milieu.belgie.be
Spreek er ook over met uw dierenarts!

De Directie "Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten"
DG Controlebeleid – FAVV

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant