Identificatie van honden en voorschriften in verband met reizen en rabiësvaccinatie

1. Identificatie en registratie

In België moeten verantwoordelijken van honden hun dieren laten identificeren en registreren voordat ze vier maand oud zijn, en hoe dan ook, vooraleer ze het dier verkopen of weggeven. Identificeren gebeurt bij middel van een microchip of een tatoeage.
Er wordt aan herinnerd dat een dierenarts geen paspoort mag afgeven als hij het dier niet eerst heeft geïdentificeerd.

Voor reizen naar een andere lidstaat van de EU is sinds 3/7/2011 alleen nog identificatie met een microchip toegestaan. Identificatie met alleen een tatoeage wordt echter soms nog wel aanvaard als de tatoeage werd aangebracht voor 3/7/11 en nog steeds duidelijk leesbaar is.

De voorschriften die gelden voor reizen met gezelschapsdieren (reizen in België, in de Europese Unie of buiten de EU) zijn beschikbaar op de website van de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:
http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/travellingwithyourpets/
Animauxdomestiques/index.htm2. Rabiësvaccinatie

Ter herinnering  : rabiësvaccinatie is verplicht (koninklijk besluit van 10 februari 1967 houdende reglement van de diergeneeskundige politie op de hondsdolheid en ministerieel besluit van 23 februari 1967 houdende tijdelijke maatregelen inzake diergeneeskundige politie op de hondsdolheid):

  • In België voor alle honden ten zuiden van Samber en Maas en voor alle honden die hun eigenaar vergezellen naar campings of caravanparken eender waar in België.
  • Bij vervoer van gezelschapsdieren (honden, katten en fretten) van de ene naar de andere lidstaat.
  • Wanneer uit derde landen afkomstige gezelschapsdieren worden binnengebracht. In dat geval gelden bijzondere voorschriften (onder meer met betrekking tot de bepaling van de antistoffen tegen rabiës … zie de hierboven vermelde website).

NB:  Opdat de rabiësvaccinatie als geldig wordt beschouwd moet het dier geïdentificeerd zijn en een Europees paspoort hebben. Indien nodig kan de dierenarts de hond alsnog identificeren wanneer hij wordt gevaccineerd en dan het paspoort afgeven.

De dierenarts mag dus in geen geval een niet-geïdentificeerde hond inenten tegen rabiës.


3. Een dierenarts krijgt te maken met een niet-geïdentificeerde hond :

a) De hond is niet afkomstig uit het buitenland :

  • identificeren en registreren(koninklijk besluit van 28 mei 2004 betreffende de identificatie en registratie van honden) ;
  • Als de eigenaar verplicht is zijn hond te laten vaccineren tegen rabiës (zie punt 2 hierboven) zorgt de dierenarts dus eerst voor de identificatie en de afgifte van een Europees paspoort voordat hij het dier tegen de ziekte vaccineert.

b) De hond is afkomstig uit het buitenland :

De eigenaar had zijn hond voordat hij in België aankwam moeten laten identificeren en vaccineren tegen rabiës en, in sommige gevallen (meestal voor derde landen), een onderzoek moeten laten ondergaan ter bepaling van de titer antistoffen tegen rabiës 1 maand na de vaccinatie en ten minste 3 maand voordat hij naar België vertrok . Al die verrichtingen moeten vermeld zijn in een certificaat (derde landen) of een paspoort (lidstaat) dat de hond vergezelt en werd afgegeven door een officieel dierenarts.

In deze situatie is het dier niet in regel met de Europese wetgeving (Verordening  998/2003 van 26 mei 2003 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren) en daarom moeten de bevoegde autoriteiten die moeten instaan voor de controle (politieagenten, personeel van de FOD Volksgezondheid of van het FAVV):

  • het dier terugsturen naar het land van oorsprong, of
  • het, op kosten van de eigenaar, onder officieel toezicht afzonderen tot wanneer  aan de gezondheidsvoorschriften is voldaan, of
  • in laatste instantie, het dier euthanaseren.

Het is belangrijk erop te wijzen dat dergelijke honden, waarvan de oorsprong nooit zeker is, potentieel drager zijn van het rabiësvirus (idem voor katten en fretten).

De jongste jaren waren immers zowel in België als in onze buurlanden alle gevallen van rabiës bij honden te wijten aan de illegale invoer van honden uit risicolanden (Noord-Afrika,...). Rabiës komt ook nog steeds voor in een aantal Oost-Europese lidstaten.
Soms werden  na de illegale invoer van besmette honden ook andere honden ge-euthanaseerd die met de besmette dieren in contact waren geweest. Ook kregen tientallen mensen een behandeling na blootstelling (bijvoorbeeld in Frankrijk in 2004 : na de illegale invoer van een hond vanuit Marokko moesten zo’n 1400 honden en katten worden geëuthanaseerd en meer dan 187 behandelingen na blootstelling worden toegepast).

Wereldwijd sterven per jaar nog bijna 55.000 mensen aan rabiës.


Praktijkdierenartsen vormen de eerste schakel van de epidemiologische bewaking voor dierziekten en in het bijzonder voor rabiës. Vandaar dat aan dierenartsen die hiermee te maken krijgen gevraagd wordt om de Provinciale Controle-eenheid (PCE) van het FAVV op de hoogte te brengen zodat die het epidemiologische onderzoek kan opzetten en de vereiste maatregelen kan treffen.

Meer informatie over rabiës en over de geldende maatregelen vindt u op onze website :
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/rabies/


 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant