Nieuwe wetgeving houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het laag pathogene influenza A virus type H3 tegen te gaan.

Op 20 mei 2019 is het ministerieel besluit van 16 mei 2019 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het aviaire influenzavirus type H3 tegen te gaan, gepubliceerd.

Dit besluit beschrijft de maatregelen die moeten worden genomen in de pluimveebedrijven op het volledige grondgebied teneinde de bioveiligheidsmaatregelen te versterken en de verspreiding van het influenzavirus type H3, dat momenteel heerst, in te dijken. Dit influenzavirus type H3 is een laagpathogeen virus dat in meerdere professionele pluimveebedrijven werd vastgesteld en dat in verband wordt gebracht met een significante toename van de mortaliteit en de morbiditeit. Dit H3-virus is laagpathogeen voor pluimvee en niet pathogeen voor de mens, maar de insleep ervan in pluimveebedrijven in combinatie met bepaalde andere pathogenen kan zeer grote economische verliezen veroorzaken, hetgeen in verschillende bedrijven werd vastgesteld.

De door dit dringende ministerieel besluit beschreven maatregelen zijn de volgende en van toepassing op het volledige grondgebied:

 • De criteria voor het versturen van de monsters in het kader van de verhoogde waakzaamheid voor aviaire influenza en de ziekte van Newcastle moeten strikter worden geïnterpreteerd, te weten op het niveau van de afzonderlijke stal en niet op het niveau van het hele bedrijf. Het gaat om de volgende criteria:
  • een daling van de normale voeder- en waterconsumptie van meer dan 20 %;
  • een sterfte van meer dan 3 % per week;
  • een daling van de leg met meer dan 5 % die langer dan twee dagen duurt;
  • klinische tekenen of letsels bij post-mortem onderzoek die wijzen op aviaire influenza.
 • In commerciële pluimveebedrijven worden voertuigen die binnenkomen in het pluimveebedrijf gereinigd en ontsmet wanneer zij het bedrijf binnenkomen en wanneer zij het bedrijf verlaten. De reiniging en ontsmetting reiniging en ontsmetting worden uitgevoerd met een toegelaten biocide dat werkzaam is tegen aviaire influenza. De lijst van de toegelaten producten kan worden geraadpleegd op: http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/_documents/ListedesPBPT3_H5N1_000.pdf
 • Het laden van pluimvee van verschillende herkomst op eenzelfde voertuig en het lossen van pluimvee van eenzelfde voertuig op meerdere bedrijven zijn verboden.
 • De toegang tot een pluimveestal of een broeierij is verboden voor alle personen die niet tot het bedrijf behoren. De verantwoordelijke neemt daartoe alle nodige maatregelen. Dit verbod geldt niet voor:
  • het personeel dat nodig is voor de bedrijfsvoering;
  • de bedrijfsdierenarts of een andere erkende dierenarts ontboden door de verantwoordelijke;
  • het personeel van het Voedselagentschap en de personen die in hun opdracht werken;
  • het personeel van andere bevoegde autoriteiten en de personen die in hun opdracht werken.

Deze toegelaten personen en de personen die tot het bedrijf behoren dragen bedrijfseigen laarzen en overkledij alvorens de pluimveestal of de broeierij te betreden. Zij nemen alle mogelijke voorzorgen om de verspreiding van het influenzavirus type H3 te vermijden.

 • Mest, drijfmest en strooisel afkomstig van pluimveestallen waar het influenzavirus type H3 aanwezig is, worden gedesinfecteerd met een toegelaten biocide dat werkzaam is tegen aviaire influenza, alvorens te worden verwerkt of behandeld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van Gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke
  bijproducten en afgeleide producten.

De Directie "Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten"
DG Controlebeleid – FAVV

Dienst Crisispreventie en -beheer.

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant