Persbericht naar aanleiding van de oprichting van AB register vzw

AB Register vzw officieel van start

De kwaliteitsborgingssystemen Belpork, Belplume en IKM Vlaanderen hebben de overkoepelende structuur AB Register vzw opgericht om hun werking rond antibioticareductie nog efficiënter te laten verlopen. Gezamenlijk streven ze naar een maximale registratie en reductie van antibioticumgebruik in de dierlijke sector.


Antibioticumgebruik en antibioticumresistentie zijn maatschappelijk belangrijke topics. Belpork startte
in 2014 met het antibioticummonitoringsysteem ‘AB Register’. Door een intensieve samenwerking met
de wetenschappelijke eenheid van AMCRA (AntiMicrobial Consumption and Reduction in the Animal
Production), leverde AB Register de afgelopen jaren een substantiële bijdrage aan datacollectie,
datacontrole en ontwikkeling van de methodologie voor de rapportering aan de varkenshouder. Aldus
konden de eerste stappen gezet worden in het behalen van de ambitieuze reductiedoelstellingen
tegen 2020.


In 2016 ging er een sectoroverschrijdende samenwerking van start tussen Belpork en Belplume. Op die
manier kon het AB Register midden 2017 ook uitgerold worden naar de pluimveehouders. In 2017
werd deze samenwerking uitgebreid met de melkveesector (IKM Vlaanderen). Vanaf het najaar van
2018 zal deze toepassing voor melkvee definitief starten.


Om de goede samenwerking tussen de drie kwaliteitsborgingssystemen (Belpork, Belplume en IKM
Vlaanderen) nog efficiënter te laten verlopen, werd besloten om de gemeenschappelijke belangen
omtrent antibioticagebruik te verenigen in een overkoepelende structuur: AB Register vzw.
Vanuit deze nieuwe structuur zal via sensibilisering en het ter beschikking stellen van
benchmarkrapporten gestreefd worden naar het verminderen van het gebruik van geneesmiddelen
en in het bijzonder van antibiotica in de veeteelt. Dit alles in het kader van een duurzame aanpak van
dierengezondheid en dierenwelzijn. Tevens wordt een bijdrage geleverd aan het verminderen van
antimicrobiële resistentie. AB Register vzw zal een punctuele registratie van het antibioticumgebruik
bij de actoren in de drie sectoren bewerkstelligen. Hiervoor zal de bestaande, constructieve
samenwerking met de overheid in kader van Sanitel-Med voortgezet worden.


Om de belangen van de verschillende sectoren optimaal te verdedigen, zijn de verschillende schakels
van de drie sectoren vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van AB Register vzw

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant