Vaccinatie tegen Hondsdolheid (Rabiës)

Gezien de steeds terugkerende vragen van eigenaars van honden en katten en van praktijkdierenartsen over de geldigheidsduur van de vaccinatie tegen hondsdolheid, wil het FAVV de van kracht zijnde regels op Europees vlak in herinnering brengen.

Vaccinatie tegen hondsdolheid is, naast identificatie, verplicht voor gezelschapsdieren (honden, katten en fretten) voor reizen naar andere Lidstaten. Voor de landen van de Europese Unie, wordt een vaccin tegen hondsdolheid als geldig beschouwd :

  • ofwel 21 dagen na beëindiging van het vaccinatieprotocol vereist door de fabrikant voor de eerste vaccinatie (primovaccinatie) in het land waar het vaccin wordt toegediend;
  • ofwel ingeval van hervaccinatie vanaf het moment van vaccinatie voor zover de geldigheidsduur van de vorige vaccinatie niet verstreken is.

De geldigheidsduur van de vaccinatie is deze zoals aangegeven door de registratiehouder van het vaccin in de bijsluiter, in het land van de Europese Unie waar het vaccin werd toegediend.
De dierenarts die de vaccinatie uitvoert moet deze geldigheidsperiode inschrijven in deel IV van het paspoort.
Deze geldigheidsduur vermeld in het paspoort moet dus door alle landen van de Europese Unie als geldig worden beschouwd.

Deze regel is van toepassing sinds de inwerkingtreding van de Europese Verordening 998/2003/EG op 1 oktober 2004. Voorheen voorzag de wetgeving dat de vaccinatie tegen hondsdolheid in België 3 jaar geldig was en in het buitenland slechts 1 jaar. Sinds 1 oktober 2004 is deze regel niet meer van kracht !

Het is zeer belangrijk de geldigheidsduur van de vaccinatie in het paspoort te schrijven omdat voor eenzelfde vaccin de minimum leeftijd voor de primovaccinatie en de frequentie van de hervaccinaties, zoals vermeld in de bijsluiter van het betrokken land, verschillend kunnen zijn naargelang het land.

Ter herinnering, vaccinatie tegen hondsdolheid is in België verplicht voor alle honden ten zuiden van Samber en Maas, evenals voor alle honden die meegaan op campings of naar caravanparken waar dan ook in België.

Voor meer informatie over hondsdolheid en de van kracht zijnde maatregelen, zie onze webpagina:
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/rabies/

U vindt ook informatie op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu :
http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/travellingwithyourpets/index.htm


 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant