Vogelgriep: update

24/07/2017

Tijdelijke bufferzone opgeheven in Bassenge (Oupeye, Visé en Riemst)

De tijdelijke bufferzone, afgebakend in Bassenge (Oupeye, Visé en Riemst) in het kader van de vogelgriep, wordt vandaag 24 juli opgeheven.

Willy Borsus, minister van Landbouw: “We heffen vandaag de bufferzone in Bassenge op nadat drie weken geleden het laatste geval van vogelgriep in België is vastgesteld. Op dit moment is er enkel nog een beperkingsgebied (Brunehaut-Rumes) in ons land ten gevolge van een besmetting in het Franse Brillon. Deze laatste zone zou op 30 juli opgeheven moeten worden, als er zich geen nieuwe besmettingen voordoen. Maar over het algemeen ziet de evolutie er gunstig uit. Ik wil de houders van vogels bedanken voor hun medewerking en om de maatregelen toe te passen waardoor tot nu toe de ziekte zich niet verspreid heeft naar hobby- en professionele houders van pluimvee.”

De maatregelen tegen vogelgriep die in die tijdelijke bufferzone gelden worden vandaag opgeheven. De maatregelen die voor heel België gelden, blijven er wel van kracht.

Voor meer info over die maatregelen:

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/_documents/20170629_mesures_IA_v28_NL.pdf


14/07/2017

Opheffing van de zones in Oostkamp, Menen en Fleurus.

De toezichtsgebieden van 10 km in Oostkamp en Menen worden respectievelijk op 15 en 16 juli opgeheven. De tijdelijke bufferzone in Fleurus (Wangenies) zal op dinsdag 18 juli opgeheven worden.

Willy Borsus, Minister van Landbouw: “Aangezien we sinds 5 juli geen nieuwe gevallen hebben vastgesteld in België worden de toezichts- en bufferzones geleidelijk aan opgeheven. De risicoanalyse laat een aantal versoepelingen toe, specifiek voor sportduiven in de zone in Brunehaut en Rumes vanaf 14 juli en in de zone van Bassenge vanaf 17 juli. De evolutie van de situatie geruststellend, maar we moeten aandachtig blijven aangezien het gevaar nog niet – helemaal – achter ons ligt.”

De maatregelen die van toepassing zijn in de tijdelijke bufferzone in Fleurus (Wangenies) en in de toezichtsgebieden in Oostkamp en Menen worden opgeheven. Deze opheffingen gelden uiteraard enkel indien er in tussentijd geen nieuw geval gemeld wordt. Consulteer daarom regelmatig onze website: http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Na deze opheffingen zal er nog één bufferzone in Bassenge en één toezichtsgebied in Brunehaut en Rumes zijn. In deze beide zones zijn weldra enkele versoepelingen mogelijk: voor de toezichtszone in Brunehaut en Rumes vanaf vandaag, 14 juli; voor de bufferzone in Bassenge vanaf maandag 17 juli.

In deze zones is het verplaatsen van andere vogels dan pluimvee vanaf die data opnieuw toegelaten voor vogels afkomstig van buiten de gebieden, voor vogels van in de gebieden, voor zover de houder niet tegelijk pluimvee houdt, en voor vogels van handelszaken en dierenwinkels. Markten en andere verzamelingen van vogels blijven echter verboden in beide zones. Het inkorven van sportduiven voor wedstrijdvluchten is vanaf dan wel toegelaten op voorwaarde dat de duiven afkomstig zijn van liefhebbers die geen pluimvee hebben én dit inkorven gebeurt in een aangeduid inkorflokaal in het gebied.

Een volledig overzicht van de maatregelen die nog gelden is terug te vinden op de website van het FAVV:
- Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/
- Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp

Ons callcenter voor vogelgriep is bereikbaar op 0800/99777.

Voor de consument is er geen enkel gevaar: alle vlees en eieren van pluimvee is veilig en kan zonder problemen gegeten worden.


10/07/2017

Tijdelijke bufferzone opgeheven in Couvin, Trazegnies en Hertain

De tijdelijke bufferzone afgebakend in Couvin in het kader van de vogelgriep wordt vandaag 10 juli opgeheven. Op 13 juli worden de zones in Trazegnies en Hertain opgeheven.


De maatregelen tegen vogelgriep die in die tijdelijke bufferzones gelden worden op dat ogenblik opgeheven. De opheffing van de zones in Trazegnies en Hertain is echter voorwaardelijk en enkel geldig indien er in de tussentijd geen nieuwe besmetting in de betrokken zones wordt vastgesteld. Consulteer daarvoor regelmatig onze website: http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Een volledig overzicht van de maatregelen die nog gelden is terug te vinden op de website van het FAVV:
- Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/
- Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp

Ons callcenter voor vogelgriep is bereikbaar op 0800/99777.

Voor de consument is er geen enkel gevaar : alle vlees en eieren van pluimvee is veilig en kan zonder problemen gegeten worden. 

 

07/07/2017

Er zijn vanaf maandag versoepelingen mogelijk voor de aanvoer van eendagskuikens en leghennen afkomstig van vrij gebied naar houderijen in de 10 km zones Oostkamp en Menen.
Jullie vinden de instructie in bijlage.

In het kort:

-          beslag van bestemming moet leeg zijn

-          aanvraag 72h voor de aanvoer naar de LCE WVL of HAI

-          goedkeuring binnen de 24h (eerstvolgende werkdag) door de LCE

-          melding van aankomst aan de LCE binnen de 24h na de aanvoer

-          indien er symptomen of gewijzigde productieparameters zijn, dan moet de verantwoordelijke zijn DA contacteren en moeten er monsters voor uitsluitingsdiagnostiek aan DGZ/ARSIA overgemaakt worden.

Voor de duidelijkheid: dezelfde regeling geldt ook voor eendagskuikens afkomstig van broeierijen in de toezichtgebieden, aangezien deze wat betreft de maatregelen door het gebruik van de corridors buiten de zone liggen.

Vervoer van pluimvee van pluimveehouderijen in de zones naar pluimveehouderijen in vrij gebied blijft nog steeds verboden.


05/07/2017

Nieuwe besmetting bij een hobbyhouder in Bassenge. Maatregelen in Bassenge, Oupeye, Visé en Riemst.

Er is opnieuw een besmetting met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een hobbyhouder in Bassenge (Luik). Het aantal besmettingen in ons land komt daarmee op 13. Er wordt een tijdelijke bufferzone van 3 km ingesteld rond de haard. Die omvat vier gemeenten: Bassenge, Oupeye, Visé en Riemst (Limburg).

Willy Borsus, minister van Landbouw: “Het aantal gedetecteerde gevallen klimt vandaag tot 13, maar tot nog toe zijn er nog geen professionele pluimveehouders getroffen. Ik dring nog eens bij iedereen aan op waakzaamheid.”

In de tijdelijke bufferzone is alle vervoer van pluimvee, andere gehouden vogels en broedeieren verboden. Bovendien moet elke inwoner met pluimvee of vogels in deze zone binnen de 48 uur een inventaris overmaken aan de burgemeester waarin aangeven wordt hoeveel van welke soort dieren er gehouden worden. Deze zone zal minstens drie weken van kracht zijn.

Het FAVV herinnert er ook aan dat de professionele houders in het ganse land en alle hobbyhouders in de zones waar veel watervogels aanwezig zijn, het ganse jaar door verplicht zijn om hun dieren binnen te voederen en te drenken. Deze zones zijn raadpleegbaar op de website van het Voedselagentschap (www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/natuurgebieden/).

Het FAVV vraagt ook alle pluimveehouders om waakzaam te zijn en onmiddellijk elk gezondheidsprobleem bij hun dieren aan te kaarten bij een dierenarts.

Abnormale sterfte bij wilde vogels kan nog steeds gemeld worden op het gratis nummer 0800/99777.

Hoe zit het met de consumptie van vlees en eieren?

Consumenten kunnen gerust zijn: alle pluimveevlees en eieren zijn veilig en kunnen zonder problemen gegeten worden.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV:

-       Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/

-       Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp

 


03/07/2017

Er is in Brillon, Département du Nord, in Frankrijk vogelgriep vastgesteld bij een lokale verkoper van pluimvee. Dit geval is op dezelfde wijze als de meeste van de tiental uitbraken bij hobbyhouders in ons land gelinkt aan de verkoop van besmet pluimvee op een markt in België, in dit geval die van Doornik.

Zoals bij ons in Oostkamp en Menen, gaat de Franse overheid zones van 3 en van 10 km afbakenen. Gezien de besmette pluimveehouderij op ca. 9 km van de grens ligt, valt een stukje van de 10 km zone op ons land. In dit kleine stukje, ten zuiden van Doornik, zijn enkel hobbyhouders aanwezig.


30/06/2017

Minister van Landbouw Willy Borsus versoepelt vanaf zondag 2 juli een aantal beschermende maatregelen die de voorbije weken ingevoerd werden in het kader van de vogelgriep.

Het FAVV vraagt nog steeds dat alle personen die onlangs pluimvee kochten op een markt om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen wanneer hun vogels ziek zijn of plots sterven.

 

De Minister van landbouw Willy Borsus verduidelijkt: “ De oorzaak van de recent vastgestelde gevallen lijkt momenteel beheerst te zijn. De risicoanalyse laat daarom toe een aantal versoepelingen te bepalen voor de verzameling van pluimvee, publieke markten en houders van duiven. De maatregelen in de strijd tegen de vogelgriep worden systematisch aangepast in functie van de actuele epidemiologische gegevens en moeten proportioneel zijn aan het risico. Ik moedig de houders – zowel particuliere als professionele – aan de maatregelen nauwgezet op te volgen aangezien de algemene dreiging blijft bestaan en waakzaamheid geboden blijft.”

Vier weken na de vaststelling van de eerste besmetting van het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 bij een hobbyhouder in Wellin worden een aantal maatregelen versoepeld. De analyse van de verschillende besmettingen die de voorbije weken vastgesteld werden in de gemeenten Wellin, Sainte-Ode, Soignies, Zuienkerke, Quiévrain, Oostkamp, Ath, Menen, Couvin, Courcelles en Wangenies (Fleurus) heft aangetoond dat het virus zich einde mei - begin juni via de verkoop op markten heeft verspreid. De nauwgezette toepassing van de beschermende maatregelen hebben ertoe geleid dat verdere verspreiding van de vogelgriep vermeden werd. Toch is nog niet alles voorbij en is waakzaamheid nog steeds geboden.    

Het verplaatsen van andere vogels dan pluimvee is opnieuw toegelaten in het beschermings- en toezichtsgebied rond Oostkamp en Menen voor vogels afkomstig van buiten de gebieden, vogels van in de gebieden voor zover de houder niet tegelijk pluimvee houdt en voor vogels van handelszaken en dierenwinkels.

In het beschermings- en toezichtsgebied rond Oostkamp en Menen blijven markten en andere verzamelingen van vogels verboden. Het inkorven van sportduiven voor wedstrijdvluchten is vanaf nu wel toegelaten op voorwaarde dat de duiven afkomstig zijn van liefhebbers die geen pluimvee hebben én dit inkorven gebeurt in een aangeduid inkorflokaal in het gebied.

In de bufferzones rond de gevallen in Sainte-Ode, Soignies, Zuienkerke, Quiévrain, Ath, Couvin, Courcelles en Wangenies (Fleurus) gelden vanaf de 15e dag na de afbakening van de bufferzone dezelfde versoepelingen als in het beschermings- en toezichtsgebied rond Oostkamp en Menen.

In de rest van het land zijn markten van pluimvee en andere vogels opnieuw toegelaten voor professionelen. Deze mogen evenwel geen watervogels (eenden, ganzen, zwanen…) aanbieden. De occasionele verkoop van vogels op markten blijft verboden. Indien er meerdere handelaars op eenzelfde markt aanwezig zijn, moeten zij zo ver mogelijk van elkaar staan. 

Andere verzamelingen van pluimvee zijn eveneens terug toegelaten in de rest van het land. Ook hier zijn watervogels (eenden, ganzen, zwanen…) evenwel niet toegelaten. Het pluimvee moet in de 10 dagen voor de verzameling opgesloten of afgeschermd gezeten hebben.

Het FAVV vraagt alle pluimveehouders om nog steeds waakzaam te zijn en meteen een dierenarts te contacteren als hun dieren ziek worden.

Abnormale sterfte bij wilde vogels kan nog steeds gemeld worden op het gratis nummer 0800/99777.

Voor de consument is er geen enkel gevaar: alle vlees en eieren van pluimvee is veilig en kan zonder problemen gegeten worden.

 

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV:
- Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/
- Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp


20/06/2017

Er werd een bijkomende besmetting met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een hobbyhouder in Couvin (Namen). Sinds 1 juni is het virus zo in totaal op 9 plaatsen aangetroffen in België. Het FAVV vraagt alle pluimveehouders en, in het bijzonder, particulieren die onlangs pluimvee kochten op een markt om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen wanneer hun vogels ziek zijn of plots sterven.

In Couvin wordt een tijdelijke bufferzone met een straal van 3 kilometer afgebakend. Binnen dat gebied is elk vervoer van pluimvee, andere gehouden vogels en broedeieren verboden. De dieren moeten ook binnen gevoederd en gedrenkt worden. Inwoners, die binnen die zones pluimvee of andere vogels hebben, wordt gevraagd om daarvan binnen de 72 uur een inventaris over te maken aan de burgemeester, waarin aangeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden. Deze zone zal ten minste 3 weken behouden blijven.

Willy Borsus : « Ik herhaal dat de verkoop van pluimvee en vogels op openbare markten meer dan ooit verboden is, net als alle verzamelingen (prijskampen, tentoonstellingen, verkopen…) met pluimvee. Mijn diensten voeren een onderzoek uit en elke nieuwe vaststelling wordt nauwgezet geanalyseerd. Een verspreiding van het virus onder professionele houders zou rampzalig zijn. Ik wens niet dat de pluimveesector wordt geraakt door nieuwe problemen. »

Het FAVV vraagt alle pluimveehouders ook om waakzaam te zijn en meteen naar de dierenarts te stappen als hun dieren ziek worden.

Abnormale sterfte bij wilde vogels kan nog steeds gemeld worden op het gratis nummer 0800/99777.

Voor de consument is er geen enkel gevaar: alle vlees en eieren van pluimvee is veilig en kan zonder problemen gegeten worden.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV:

-       Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/

 

-       Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp16/06/2017

Er werden 2 bijkomende besmettingen met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een pluimveehandelaar in Menen (West-Vlaanderen) en een hobbyhouder in Ath (Henegouwen). Sinds 1 juni is het virus zo in totaal op 8 plaatsen aangetroffen in België. Bijna allemaal zijn ze gelinkt aan markten. Het FAVV vraagt daarom iedereen die onlangs pluimvee op een markt kocht om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen zodra de vogels ziek worden of plots sterven.

Bijna alle besmettingen die sinds begin deze maand zijn vastgesteld, hebben te maken met de verkoop van pluimvee en vogels op openbare markten in Aarlen, Bastogne, Florenville, Chimay, Charleroi, Soignies, Boussu, Brussel, Tournai en Ath. Ook de nieuwe haarden zijn gelinkt aan dat circuit en komen dus niet onverwacht. Dezelfde maatregelen zijn dan ook van kracht als bij de eerdere uitbraken.

Rond het bedrijf van de pluimveehandelaar in Menen worden een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend. In de beide zones is alle vervoer van pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden en gelden een reeks aanvullende maatregelen voor de professionele sector. Bovendien wordt elke inwoner die binnen die zones pluimvee of andere vogels heeft gevraagd om binnen de 72 uur aan de burgemeester te melden hoeveel en welke dieren hij houdt. In het beschermingsgebied moet bovendien alle pluimvee opgehokt worden en binnen gevoederd en gedrenkt worden. Deze zones zullen ten minste 3 weken behouden blijven. 

In Ath wordt een tijdelijke bufferzone met een straal van 3 kilometer afgebakend. Binnen dat gebied is elk vervoer van pluimvee, andere gehouden vogels en broedeieren verboden. De dieren moeten ook binnen gevoederd en gedrenkt worden. Inwoners, die binnen die zones pluimvee of andere vogels hebben, wordt gevraagd om daarvan binnen de 72 uur een inventaris over te maken aan de burgemeester, waarin aangeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden. Ook deze zone zal ten minste 3 weken behouden blijven.

In de rest van het land worden geen nieuwe maatregelen opgelegd. Zoals eerder deze week beslist, blijft de verkoop van pluimvee en vogels op openbare markten wel verboden, net als alle verzamelingen (prijskampen, tentoonstellingen, verkopen, …) met pluimvee. Het FAVV vraagt alle pluimveehouders ook om waakzaam te zijn en meteen naar de dierenarts te stappen als hun dieren ziek worden.

Abnormale sterfte bij wilde vogels kan nog steeds gemeld worden op het gratis nummer 0800/99777.

Voor de consument is er geen enkel gevaar: alle vlees en eieren van pluimvee is veilig en kan zonder problemen gegeten worden. 

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV:

-       Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/

 

-       Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp


15/06/2017

Er zijn bijkomende besmettingen met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een pluimveehandelaar in Oostkamp (West-Vlaanderen) en hobbyhouders in Quiévrain (Henegouwen) en Zuienkerke (West-Vlaanderen).

Rond deze besmettingen zijn telkens zones afgebakend waarin een vervoersverbod voor alle pluimvee, andere vogels en broedeieren. In de zones rond de uitbraak in Oostkamp gelden bovendien strikte maatregelen voor de pluimveesector. In de rest van het land blijven de maatregelen van kracht die eerder deze week beslist werden.

Het FAVV vraagt alle pluimveehouders en, in het bijzonder, particulieren die onlangs pluimvee kochten op een markt om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen wanneer hun vogels ziek zijn of plots sterven.

 

Welke maatregelen worden genomen als gevolg van de besmetting bij de pluimveehandelaar?

Rond het bedrijf van de pluimveehandelaar in Oostkamp worden een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend. Deze zones omvatten Oostkamp en Zedelgem volledig en delen van Beernem, Brugge, Ichtegem, Jabbeke, Lichtervelde, Pittem, Torhout en Wingene.

In de beide zones is alle vervoer van pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden en gelden een reeks aanvullende maatregelen voor de professionele sector. Elke inwoner met pluimvee of vogels in deze zones moet binnen de 72 uur een inventaris overmaken aan de burgemeester, waarin aangeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden. In het beschermingsgebied moet bovendien alle pluimvee opgehokt worden en binnen gevoederd en gedrenkt worden. Deze zones zullen ten minste 3 weken behouden blijven.


Welke maatregelen worden genomen als gevolg van de besmettingen bij hobbyhouders?

Zoals bij eerdere besmettingen bij hobbyhouders, worden er in de gemeenten Zuienkerke en Quiévrain tijdelijke bufferzones met een straal van 3 km afgebakend. In deze bufferzones is alle vervoer van pluimvee, andere gehouden vogels en broedeieren verboden. Elke inwoner met pluimvee of vogels in deze zones moet binnen de 72h een inventaris overmaken aan de burgemeester, waarin aangeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden. In de bufferzones moeten alle pluimvee en vogels binnen gevoederd en gedrenkt worden. Deze zones zullen ten minste 3 weken behouden blijven.

 

Welke maatregelen gelden in de rest van het land? 

In de rest van het land worden geen nieuwe maatregelen opgelegd, maar blijven wel de maatregelen behouden die eerder deze week beslist werden. Zo blijft de verkoop van pluimvee en vogels op openbare markten verboden en zijn alle verzamelingen (prijskampen, tentoonstellingen, verkopen, …) met pluimvee niet toegelaten. Verzamelingen met andere vogels dan pluimvee blijven nog toegelaten, op voorwaarde dat de gebruikelijke regels strikt opgevolgd worden.

Het FAVV vraagt alle pluimveehouders om waakzaam te zijn en onmiddellijk elk gezondheidsprobleem bij hun dieren aan te kaarten met een dierenarts.

Abnormale sterfte bij wilde vogels kan nog steeds gemeld worden op het gratis nummer 0800/99777.


Hoe zit het met de consumptie van vlees en eieren?

Consumenten kunnen gerust zijn: alle pluimveevlees en eieren zijn veilig en kunnen zonder problemen gegeten worden.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV:

-       Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/

 

-       Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp


13/06/2017

Er zijn 2 nieuwe besmettingen met hoogpathogeen H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld bij hobbyhouders, de ene in Sainte-Ode (prov. Luxemburg), de andere in Soignies (prov. Henegouwen). Rond de beide besmettingen is een bufferzone van ca. 3 km afgebakend waarin een inventarisatie moet gebeuren en een vervoersverbod geldt voor pluimvee, vogels en broedeieren. Daarnaast moeten alle pluimvee en vogels binnen gevoederd en gedrenkt worden. De informatie hierover is terug te vinden op de website van het FAVV: http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

De beide uitbraken zijn, net zoals eerdere besmettingen in het Groothertogdom Luxemburg, gelinkt aan verkoop van pluimvee op de markt. Op dit ogenblik zijn er nog geen besmettingen vastgesteld in de professionele sector, maar het risico is reëel dat er nog besmettingen bij hobbyhouders boven water zullen komen. Het onderzoek naar de precieze bron van besmetting loopt nog verder.

Gezien deze verkoop over meerdere weken is gebeurd, is er beslist om tijdelijk alle verkoop van pluimvee en vogels op markten, alsook alle andere verzamelingen met pluimvee (tentoonstelling, prijskampen, verkopen, …) te verbieden.

Verzamelingen met alleen andere vogels kunnen nog doorgaan onder de gebruikelijke voorwaarden (melding aan het FAVV, aanwezigheid van een dierenarts, lijst met deelnemers, ophokken van de deelnemende vogels in de 10 dagen voordien).

Hoe het virus in dit circuit is geraakt, is momenteel nog niet duidelijk. De uitbraak van een tiental dagen geleden in Wellin, die niet gelinkt is aan de handel, toont aan dat er nog steeds virus circuleert in de wilde vogels. Aankoop van dieren van particulieren om nadien in het circuit te brengen, is dus nog steeds een bijzonder risico.

Gezien de problematiek wordt iedereen in de sector verzocht om de verplichte reiniging en ontsmetting van alle materiaal na elk transport strikt toe te passen. Eenieder, die pluimvee verkoopt op de markten, wordt aangeraden om:

-          geen dieren meer aan te kopen bij particulieren,

-          alle eenden en ganzen gescheiden te houden van ander pluimvee

-          all in - all out te werken.

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant