Vaccinatie tegen blauwtong na het in voege treden van de mogelijkheid om de vaccinatie te delegeren aan de veehouders : Dierenartsen zullen worden vergoed voor hun administratieve taken !

Sinds het heropduiken van blauwtong (serotype 8) in Frankrijk in 2015, zijn tal van acties ondernomen om het vaccin beschikbaar te maken in België en de campagne voor vrijwillige vaccinatie tegen deze ziekte te ondersteunen. De vaccins ter beschikking stellen was daarbij een topprioriteit, gezien het gebrek aan vaccins in de handel.

Deze initiële doelstelling kon worden behaald dankzij de massale aankoop van het vaccin door het Sanitair Fonds na een Europese offerteaanvraag. De vaccins zijn vervolgens gratis ter beschikking gesteld aan de dierenartsen.

De vaccinatie moest verplicht worden uitgevoerd door een dierenarts. 

 

Minister Denis Ducarme:  “Deze campagne diende te evolueren om de vaccinatie die de bescherming van onze veestapel op nationaal niveau garandeert te vergemakkelijken. In die context heb ik dan ook besloten om, zoals gevraagd door de sector, bij de beslissing te blijven en de wetgeving zodanig te wijzigen dat de vaccinatie kan worden gedelegeerd aan de veehouders. Dit is enkel mogelijk in het kader van een contract van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding dat wordt afgesloten met een dierenarts. Aangezien het encoderen van de vaccinatiegegevens essentieel is, bevestig ik nogmaals mijn steun aan de dierenartsen die onmisbare schakels en geprivilegieerde partners zijn in de eerstelijnsbestrijding van dierziekten.

 

In juli laatstleden heeft de vorige federale minister van Landbouw beslist om de wetgeving te wijzigen om de delegatie van de vaccinatie aan de veehouders mogelijk te maken in het kader van de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding. De certificering met het oog op de uitvoer van runderen blijft daarentegen enkel mogelijk indien de dieren gevaccineerd werden door een dierenarts.

 

Om de dierenartsen te vergoeden voor hun kosten met betrekking tot het aan hen opgelegde administratieve beheer van de verschafte of toegediende vaccins (TVD’s, andere registers, bijkomende encodering,...), heeft Denis Ducarme, de huidige federale minister van Landbouw, na overleg met dierenartsen- en landbouwverenigingen beslist om een financiële tussenkomst van het Sanitair Fonds toe te kennen aan de dierenartsen. Daarbij wordt tegemoet gekomen aan de gerechtvaardigde eisen van de dierenartsen en aan het standpunt van het FAVV, wat de veehouders zeker ten goede zal komen.

Concreet zal een forfaitair bedrag van 25 euro per jaar en per rundveebeslag worden toegekend aan de dierenartsen bij gebruik van de vaccins (BTV8) die gratis ter beschikking worden gesteld door het Fonds.

Deze vergoeding zal worden betaald op basis van de encodering van de gegevens in Sanitel (dit is momenteel al het geval voor de toegediende vaccins, maar dit principe zal nu ook worden uitgebreid naar de verschafte vaccins) en de kwaliteit van deze gegevens.

Deze bepaling zal in voege treden zodra de wetgeving die de mogelijkheid biedt om de vaccinatie te delegeren aan de veehouders gepubliceerd zal zijn, meer bepaald in januari 2018.

 

Vanaf die datum zullen de regels die dierenartsen moeten volgen voor het bestellen van de vaccins worden versoepeld. Daarbij dient de onrechtmatige opslag van vaccins echter vermeden te worden.

 

De praktische regels hieromtrent zullen later nog worden medegedeeld.

 

 

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant