FAGG Thema-actie: voorschrijven van geneesmiddelen

Mededeling aan de dierenartsen

Betreft: Thema-actie   -  Het voorschrijven van geneesmiddelen door de dierenarts

In het kader van het open communicatiebeleid van het FAGG wensen wij u te laten weten dat er binnenkort thematische controles gepland worden in de depots van diergeneeskundige geneesmiddelen. 

De voorziene actie loopt van 1 juli tot 31 december 2011.  Bij deze actie zal de aandacht vooral gaan naar de conformiteit van de voorschriften van de dierenarts. 
Deze thema actie maakt deel uit van een bredere actie waar er voorafgaand ook controles voorzien zijn van de diergeneeskundige voorschriften bij officina's open voor het publiek.

Ter herinnering: de wettelijke modaliteiten betreffende het diergeneeskundig voorschrift zijn terug te vinden in hoofdstuk III (art. 13 tot 17 bis) en hoofdstuk V (art. 22 tot 24) van het KB van 23 mei 2000 houdende bijzondere bepalingen inzake het verwerven, het in depot houden , het voorschrijven, het verschaffen en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dierenarts en inzake het bezit en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de verantwoordelijke voor de dieren. 

De controle zal voornamelijk de vorm evenals de inhoud van de gebruikte documenten omvatten.  In voorkomend geval kan het vaststellen van inbreuken aanleiding geven tot een waarschuwing of het opstellen van een Proces-Verbaal.

Voor bijkomende informatie kan u terecht op onze website (www.fagg-afmps.be).  Eventuele vragen kan u richten aan het contactpunt infovet@fagg-afmps.be.
Ook onze inspecteurs staan ter beschikking om uw vragen te beantwoorden. Hun coördinaten zijn te vinden op bovenvermelde website. 
www.fagg-afmps.be, rubriek distributie en aflevering, dierenartsendepot.

Met de meeste hoogachting, 

A. Bya
Afdelingshoofd Aflevering a.i.

J. Van der Elst
Directeur-Generaal inspectie

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant