Grensbeweiding met Frankrijk

Op 6 juni 2012 werd een vernieuwd protocol grensbeweiding door de Chief Veterinary Officers (CVO) van Frankrijk en België ondertekend. Het vorige protocol dateerde van 1982.

Dit protocol beschrijft de voorwaarden die België en Frankrijk wederzijds respecteren bij het niet commercieel verplaatsen van runderen in de grensstreek, met name bij het beweiden van Belgische of Franse runderen in de grensstreek.
Met het ondertekenen van dit protocol benadrukken beide Lidstaten, het belang van de georganiseerde ziektebestrijding en de noodzaak om als buurlanden wederzijds samen te werken om elkaars gezondheidsstatus niet in het gedrang te brengen.

Naast algemeen Europees geldende afspraken inzake Brucellose, Leucose en Tuberculose, op basis van de Europese richtlijn 64/432/EEG, gelden er bijzondere afspraken inzake blauwtong, IBR en hypodermose.

Aangezien België sinds 15 februari 2012 officieel vrij is van blauwtong en Frankrijk momenteel deze status nog niet bezit, zijn er maatregelen te die moeten getroffen worden bij de Belgische runderen die terugkeren na het weideseizoen op het Franse grondgebied. Deze dieren mogen pas terugkeren naar België nadat ze een vaccinatieprocedure tegen blauwtong hebben ondergaan in Frankrijk. De Belgische veehouders dienen deze vaccinatie te organiseren samen met hun bedrijfsdierenarts.

Anderzijds loopt er in Frankrijk een programma tegen runderhorzel. De Belgische veehouders moeten hun runderen die deelnemen aan de grensbeweiding met Frankrijk hiertegen laten behandelen, vooraleer de runderen op de weiden in Frankrijk te plaatsen.

Tot slot, inzake IBR, laten beide landen enkel runderen toe tot de grensbeweiding die, hetzij individueel vrij getest werden op IBR, hetzij gevaccineerd werden tegen IBR, hetzij afkomstig zijn van bedrijven die, al dan niet met vaccinatie, vrij verklaard zijn van IBR.

Het is aan de veehouder zelf om jaarlijks het initiatief te nemen voor de aanvraag tot grensbeweiding. Hij wordt hierin geholpen door de dierengezondheidsverenigingen DGZ en ARSIA.
De aanvraag verloopt via de Provinciale controle-Eenheid (PCE) die hiervoor een toelating aflevert.

Een zelfde protocol grensbeweiding bestaat er ook in Benelux verband. Ook dit protocol zal kortelings verfijnd worden, met name inzake IBR, nu dat België hiervoor een officieel bestrijdingsprogramma heeft.
Meer informatie kan bekomen worden bij DGZ en ARSIA.


 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant