Oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen voor het uitvoeren van audits van autocontrolesystemen

Praktijk: FAVV
Contactpersoon:
Email:
Telefoon:
Toegevoegd op: 06/03/2018
Adres:
Kruidtuinlaan 55
1000 Brussel, Brussels Gewest
Omschrijving
Artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 november 2013 tot de vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Agentschap) taken kan laten verrichten door zelfstandige dierenartsen, bio-ingenieurs, masters, industrieel ingenieurs of bachelors of door rechtspersonen die activiteiten beoefenen in verband met controle, bemonstering, certificering en audit (Belgisch Staatsblad van 23 december 2013), geeft aan het Agentschap de mogelijkheid, onder de in dit besluit gestelde voorwaarden, taken te laten verrichten door zelfstandige dierenartsen.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong bepaalt in paragrafen 3 en 4 dat de uitvoering van audits in slachthuizen,
wildverwerkingsinrichtingen en uitsnijderijen die vers vlees in de handel brengen voorbehouden is aan officiële dierenartsen. Overeenkomstig deze verordening is een officiële dierenarts een dierenarts die gekwalificeerd is om als zodanig op te treden en door de bevoegde autoriteit is aangesteld.
In deze oproep gaat het meer bepaald over taken van validatie van autocontrolesystemen (ACS) in deze slachthuizen, wildverwerkingsinrichtingen en uitsnijderijen die vers vlees in de handel brengen, uit te voeren voor rekening van certificering– of inspectieorganismen (OCI) die voor dit doel geaccrediteerd zijn en door het Agentschap erkend zijn.
De algemene voorwaarden, waaronder een dierenarts taken voor rekening van het Agentschap kan uitvoeren, worden beschreven in de raamovereenkomst, waarvan de tekst opgenomen is in de bijlage van hoger vernoemd koninklijk besluit van 11 november 2013.
De bijzondere voorwaarden betreffende de aard, de duur en de plaats van uitvoering van de taken worden opgenomen in een uitvoeringsovereenkomst.
In het kader van een audit van autocontrolesystemen voert de dierenarts de taken van validatie van het autocontrolesysteem uit overeenkomstig de bepalingen vermeld in de reglementering, de omzendbrieven en de instructies van het Agentschap alsook volgens de
bepalingen van het lastenboek “VIII. Lastenboek Audits voor autocontrolesystemen”. Dit lastenboek kan geraadpleegd worden op www.favv.be (Professionelen -> Zelfstandige dierenartsen -> Dierenartsen met opdracht).

De kandidaturen voor uitvoering van audits van autocontrolesystemen moeten aangetekend worden ingediend aan de Nationale Implementatie en Coördinatie Eenheid (NICE) waarvan het adres te vinden is op www.favv.be (Professionelen -> Zelfstandige dierenartsen ->
Dierenartsen met opdracht).
De kandidaturen moeten bestaan uit een gestandaardiseerd kandidatuurformulier te downloaden op www.favv.be (Professionelen -> Zelfstandige dierenartsen -> Dierenartsen met opdracht -> Oproep voor kandidaturen) en een document dat bewijst dat de kandidaat een
relevante professionele ervaring van 2 jaar heeft opgedaan in de betrokken sector of deelsector.
De kandidaturen worden, op straffe van nietigheid, per aangetekende zending ingediend uiterlijk de laatste dag van de tweede maand
volgend op die van de bekendmaking van deze oproep in het Belgisch Staatsblad.
Bijkomende informatie kan ingewonnen worden bij de NICE waarvan de gegevens vermeld zijn op www.favv.be (Professionelen -> Zelfstandige dierenartsen -> Dierenartsen met opdracht).
De kandidaturen zullen op hun ontvankelijkheid beoordeeld worden door de NICE.
Dierenartsen waarvan de kandidatuur ontvankelijk werd beoordeeld, worden uitgenodigd voor een evaluatiegesprek om hun geschiktheid te beoordelen.
De samenstelling van de evaluatiecommissie is te vinden op www.favv.be (Professionelen -> Zelfstandige dierenartsen -> Dierenartsen met opdracht)
De evaluatiecommissie houdt onder andere rekening met de volgende evaluatiecriteria:
- algemene kennis van autocontrolesystemen en kwaliteitssystemen;
- kennis van audittechnieken;
- kennis van de betrokken sectoren (slachthuizen, uitsnijderijen, wildverwerkings-inrichtingen);
- ervaring met audits;
- kwaliteiten van een auditor (analyse, synthese, luisteren,...).
Er zal de door de evaluatiecommissie weerhouden kandidaten ten eerste gevraagd worden om volgende documenten in te dienen bij de NICE:
- een bewijs van erkenning bedoeld in artikel 4, vierde lid van de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde;
- een bewijs van aansluiting bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen;
- een verklaring op eer waarin de kandidaat verklaart:
* geen veroordeling te hebben opgelopen wegens onwettig gebruik van stoffen met farmacologische werking;
* geen veroordeling te hebben opgelopen voor feiten op beroepsvlak die strafbaar zijn gesteld met een correctionele straf;
* gedurende de laatste vijf jaar geen schorsing door de Orde der Dierenartsen van minstens drie maand te hebben opgelopen.
Vervolgens zullen de weerhouden kandidaten uitgenodigd worden voor het ondertekenen van de raam- en de uitvoeringsovereenkomst.
Kandidaten die niet weerhouden worden zullen hiervan schriftelijk op
de hoogte worden gebracht, overeenkomstig artikel 6 van het koninklijk besluit van 11 november 2013.
Bijlage
pdf
Locatie
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant