Inspecteur·trice dierenarts

Praktijk: Leefmilieu Brussel
Contactpersoon:
Email:
Telefoon:
Toegevoegd op: 27/01/2021
Adres:
Omschrijving
Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

We zijn op zoek naar een (m/v/x) Inspecteur.trice dierenarts

Functie
Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Inspectie en verontreinigde bodems, departement Dierenwelzijn.

Je vervolledigt het team van inspecteurs·trices dierenarts die de inspecties van geregistreerde inrichtingen, het vervoer van dieren en de follow-up van klachten uitvoeren. Je beheert daarnaast de aanvragen voor erkenningen, vergunningen en ontheffingen voor de betrokken inrichtingen en transporten. Je werkt samen met externe belanghebbenden, waaronder de commissies van deskundigen en werkgroepen die de afdeling Dierenwelzijn ondersteunen. Je deelt je expertise op dit gebied zowel intern als extern.

Hoofdtaken
Inspecties
Je voert alleen of onder begeleiding van de inspecteur·trice·s van het departement inspecties uit in de bovengenoemde inrichtingen: je controleert de conformiteit van de inrichtingen/activiteiten met betrekking tot het onderwerp van het dossier, hetzij door een inspectie ter plaatse, hetzij op basis van een administratieve controle, en je stelt bezoekverslagen op.
Je stelt conclusies, brieven en processen-verbaal op over de gedane vaststellingen.
Je plant de verschillende acties die moeten worden ondernomen om een permanente follow-up van de dossiers te verzekeren, slapende dossiers te vermijden en de procedures na te leven.
Je analyseert de dossiers, voert indien nodig een bezoek uit, stelt een advies en ontwerpen van beslissingen op, behandelt de vragen voor advies of afwijkingen.

Beheer van de erkenningsaanvragen
Je beheert, voor bovengenoemde inrichtingen, de vernieuwingen van de erkenningen, intrekkingen, aanvragen tot erkenning van opleiding en ethische commissies voor de laboratoria, de vragen om advies en afwijkingen op basis van een relevante analyse van het dossier.

Samenwerking
Je organiseert en neemt indien gevraagd deel aan de vergaderingen van de Commissie van experten en eventuele werkgroepen, verzekert het secretariaat, stelt de notulen van de vergaderingen op en geeft intern feedback.
Je beantwoordt diverse vragen om informatie, in het bijzonder de parlementaire vragen en vragen via de mailbox dierenwelzijn m.b.t. de materie dierenwelzijn.

Beheer
Je neemt deel aan de herziening van de procedures en typebrieven van de inspectie op het gebied van dierenwelzijn.
Je leeft de procedures inzake de inspectie en de eisen van het inspectiewetboek na.

Profiel
Diploma*
Master/doctor diergeneeskunde
* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld of dat ze een erkend zijn door de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, dienst Sanitair Beleid Dieren en Planten. Gelieve de gelijkstelling of erkenning toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring
Minstens 1 jaar ervaring van op het gebied dierenwelzijn hetzij academisch, hetzij praktisch.
Expertise in inspectie/audit en/of ervaring met projectbeheer vormt een troef voor de functie.

Kennis
Kennis van de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.
Je kunt je in het Frans vlot en duidelijk uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk en je brengt correct verslag uit over de gegevens en informatie.
Kennis van het Engels is een troef.
Informatica: Word, Excel, Outlook, PowerPoint en gegevensbanken.
In het bezit zijn van een rijbewijs B.

Gedragsgerichte competenties
Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
Je handelt servicegericht naar klanten of gebruiker·ster·s.
Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.

Aanbod
Een vervangingscontract (vermoedelijke einddatum 30/11/2021) met de mogelijkheid om in een aanwervingsreserve te worden opgenomen voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau
Een voltijdse betrekking
Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
Maaltijdcheques (8 €)
Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
Een permanente vorming
Een flexibele uurregeling
Een hospitalisatieverzekering
Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
35 dagen verlof per jaar
Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?
Solliciteer uiterlijk op 14/02/2021 (cv en motivatiebrief)via deze link:
https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/52996/inspecteur-trice-dierenarts-m-v-x--ref-2020-v33-/

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”
Locatie
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant